TAURON Giganci Siatkówki 2023 | 30.09-01.10.2023 i 14-15.10.2023

Regulamin sprzedaży biletów online

REGULAMIN SPRZEDAŻY BILETÓW ONLINE NA TURNIEJ TAURON GIGANCI SIATKÓWKI JELCZ-LASKOWICE 2021

I. Postanowienia ogólne

1. Regulamin skierowany jest do osób kupujących bilety na Turniej TAURON Giganci Siatkówki 2021, który odbędzie się w dniach  25-26 września 2021r. (dalej jako “Wydarzenie”), przez stronę internetową https://gigancisiatkowki.eu/ (dalej jako „Użytkownicy”).

2. Organizatorem Wydarzenia jest Stowarzyszenie Powiatowy Klub Piłki Siatkowej „Siatkarz”, ul.Wojska Polskiego 14a/5, 56-400 Oleśnica, wpisany do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem 575105 (dalej jako „Organizator”).

3.  Sprzedawcą jest Sportigio Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Promiennej 10,  03-672 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla M.ST. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000906117 (dalej jako “Sprzedawca”).

4. Płatności za bilety obsługuje serwis internetowy gigancisiatkowki.eu, administrowany przez Sprzedawcę.

5. Każdy Użytkownik jest zobowiązany do zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu. Zakup biletów jest możliwy wyłącznie po zaakceptowaniu niniejszego Regulaminu, które jednocześnie stanowi oświadczenie.

6. Wszystkie ceny podane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.

7. W celu otrzymania faktury VAT należy napisać na adres mailowy: [email protected] i podać w nim poprawne dane, niezbędne do jej wystawienia. Faktura zostanie przesłana na podany w trakcie zamówienia adres e-mail Użytkownika.

8. Istnieje możliwość otrzymania faktury VAT po dokonaniu zakupu biletów przez Internet. W takim przypadku należy wysłać e-mail na adres: [email protected] i podać w nim poprawne dane niezbędne do jej wystawienia.

9. Organizator i Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek skutki nieprawidłowego funkcjonowania systemu płatniczego, o którym mowa powyżej. Organizator i Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za wiadomości, potwierdzenia i inne dane zagubione lub utracone w sieci Internet.

II. Szczegółowe zasady dotyczące sprzedaży online

1. Procedura zakupu biletów polega na:

• rejestracja Użytkownika – podanie danych osobowych: imię, nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu, adres e-mail, login i hasło,

• potwierdzenie zapoznania się z Regulaminem,

• wybór liczby biletów,

• wybór formy odbioru biletu,

• dokonanie płatności za bilet,

• potwierdzenie dokonania zamówienia oraz otrzymanie drogą elektroniczną informacji o zakupie biletu/biletów na adres e-mailowy podany podczas rejestracji.

2. System sprzedaży internetowej umożliwia zakup nie więcej niż 20 pojedynczych biletów na Turniej.

3. Organizator i Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za skutki podania nieprawdziwych lub błędnych danych przez Użytkownika. Prowizją za błędnie wykonaną transakcję zostanie obciążony Użytkownik.

4. Formy płatności za bilety:

• płatność kartą płatniczą/kredytową

• płatność e-przelewem.

5. Użytkownik ma do wyboru następujące możliwości odbioru zakupionych biletów:• wydruk biletu po otrzymaniu e-maila. Niezbędne do tego jest posiadanie oprogramowania do plików w formacie PDF oraz drukarka z czarnym tuszem. Bilet musi być wydrukowany na białym papierze. Bilet posiada swój indywidualny numer, jest drukiem poufnym i nie może być powielany. Bileterzy sprawdzają bilet przy wejściu na Turniej. Organizator zastrzega sobie prawo do odmówienia wstępu na Turniej w wypadku ujawnienia duplikatu biletu,• w biurze Turnieju czynnym w dniach 25-26 września 2021r. od godziny 16:00 znajdującym się na hali sportowej CSiR w Jelczu-Laskowicach, ul. Partyzantów 1.

Przy odbiorze biletów zakupionych online należy podać imię i nazwisko i datę, na którą został zakupiony bilet. 

6. Organizator zastrzega sobie możliwość zakończenia sprzedaży biletów online w każdej chwili, bez podawania przyczyny. Organizator poinformuje o tym fakcie na stronie internetowej www.gigancisiatkowki.eu.

7. Brak możliwości zakupu biletu za pośrednictwem systemu sprzedaży internetowejnie oznacza braku biletów na Turniej.

III. Zwroty

1. Zwroty i zamiany biletów zakupionych online możliwe są w przypadku odwołania Turnieju przez Organizatora.

2. Informacja o odwołaniu Turnieju znajdować się będzie na stronie internetowej www.gigancisiatkowki.eu oraz na profilu Giganci Siatkówki w serwisie Facebook..

3. W przypadku odwołania Turnieju zwrot kwot wpłaconych przez Użytkownika nastąpi przelewem na konto za pośrednictwem którego Użytkownik dokonał wpłaty.

IV. Reklamacje

1. Wszelkie uwagi i reklamacje dotyczące sprzedaży biletów online należy składać pocztą elektroniczną na adres: [email protected] Zgłoszenie reklamacyjne zawierać powinno przynajmniej: numer, kwotę oraz datę transakcji.

2. Prawo do składania reklamacji przysługuje wyłącznie Użytkownikom.

3. Reklamacje mogą być składane nie później niż 7 dni od zaistniałego zdarzenia będącego przyczyną reklamacji. Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora w terminie 14 dni od daty ich otrzymania.

V. Ochrona danych osobowych

1. Administratorem wszystkich podanych danych w systemie sprzedaży biletów jest Stowarzyszenie Powiatowy Klub Piłki Siatkowej „Siatkarz”, ul.Wojska Polskiego 14a/5, 56-400 Oleśnica. Dane będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U. 2015r. poz. 2135 z późn. zm.) w związku ze sprzedażą biletów i niezbędnym kontaktem z Użytkownikiem. Podaniedanych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji celów. W przypadku zamówienia faktury, podanie podstawowych danych jest obowiązkowe i wynika m.in. z ustawy o rachunkowości.

2. Złożenie zamówienia online przez Użytkownika jest równoznaczne z wyrażeniemprzez niego zgody na przechowywanie i przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych w celu wszelkich działań niezbędnych do funkcjonowania systemu sprzedaży biletów online. 

3. Otrzymane dane osobowe nie zostaną udostępnione osobom trzecim a Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

VI. Postanowienia końcowe

1. Zakup biletów online możliwy jest wyłącznie po zaakceptowaniu postanowień powyższego Regulaminu.

2. Regulamin zawiera postanowienia zgodne z wymogami ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

3. W sprawach nieunormowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy obowiązującego prawa, w szczególności ustawy Kodeks cywilny.

Sponsorzy i Partnerzy

Partner Tytularny
Złoty Sponsor
Sponsor Premium
Partner Premium
Oficjalny Sponsor
Partnerzy
Partner Medialny
Partnerzy Gigantów Siatkówki